Privacy beleid

Privacy en gegevensbescherming

Wie is GOPACS?
Netbeheerders TenneT, Stedin, Liander, Enexis Netbeheer, Rendo, Coteq, Enduris en Westland Infra werken samen aan Grid Operators Platform for Congestion Solutions in de Stichting GOPACS (hierna: GOPACS). De netbeheerders van het elektriciteitsnetwerk in Nederland hebben de wettelijke taak om er voor te zorgen dat er voldoende aanbod van energie op het juiste moment en juiste plaats is. Het GOPACS systeem is een belangrijke stap om ophopingen (congestie) in het elektriciteitsnet te verminderen en zo bij te dragen aan het betrouwbaar en betaalbaar houden van het Nederlandse elektriciteitsnet.

Waarom GOPACS?
Door de groeiende energievraag en de opwekking van energie door onder andere windmolens en zonnepanelen, is er steeds meer vraag naar transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. De netbeheerders werken hard aan het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen. Maar dat is niet van vandaag op morgen voor elkaar. Het inkopen van flexibel vermogen uit de markt kan bijdragen aan het oplossen van (verwachte) ophoping in het elektriciteitsnet. GOPACS kan daarbij helpen.

GOPACS biedt grote en kleine marktpartijen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze hun beschikbare flexibele energieproductie capaciteit in te zetten om zo mee te helpen ophopingen op te lossen. Ook zorgt de samenwerking van de netbeheerders ervoor dat het oplossen van ophopingen in een bepaald deel van het elektriciteitsnet niet een probleem veroorzaakt in een ander deel in het net bij een andere netbeheerder.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
GOPACS verwerkt (persoons)gegevens in opdracht van de bovenaan vermelde partijen. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is GOPACS verwerker. De netbeheerders beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens worden verwerkt en hoe deze gegevens worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door GOPACS?
De door GOPACS verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende:
persoonsgegevens

Gegevensverwerking grondslagen
GOPACS verwerkt voor zakelijke klanten de persoonsgegevens en informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst conform de GOPACS productvoorwaarden. In geval van verwerkingen van persoonsgegevens van kleinverbruikers, dan dient de kleinverbruiker toestemming te geven via het toestemmingsplatform.

Maakt GOPACS gebruik van subverwerkers?
GOPACS kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot uw persoonsgegevens? Of maakt de derde partij er gebruik van? Dan is de derde partij een subverwerker. GOPACS heeft de vereiste contractuele en
organisatorische maatregelen getroffen, zodat de subverwerker uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerkt. Persoonsgegevens laat GOPACS verwerken door onder andere IT-dienstenleveranciers.

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers
GOPACS verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na uw toestemming. Heeft u toestemming gegeven voor het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden? Dan is GOPACS niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens door deze derde partij.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft GOPACS passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De techniek en procedures zijn zo ingericht dat we uw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is.

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?
Alleen medewerkers die op basis van hun functie toegang nodig hebben, hebben toegang tot uw gegevens. Welke medewerkers toegang tot uw gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. GOPACS evalueert periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar nodig worden deze geactualiseerd.

Waar worden mijn gegevens verwerkt?
GOPACS verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU).

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
Voor informatie over de persoonsgegevens die GOPACS van u verwerkt, kunt u een verzoek indienen bij GOPACS, waarop het doorgezet zal worden naar uw eigen netbeheerder. De contactgegevens hiervoor staan vermeld in de volgende paragraaf.

Als uw persoonsgegevens onjuist of onnauwkeurig zijn, u de verwerking van de gegevens wilt laten beperken of als u wilt dat ze worden verwijderd dan kunt u hiertoe ook een verzoek indienen. De netbeheerder zal vervolgens GOPACS verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen, binnen de gestelde wettelijke kaders.

Tenslotte kunt u GOPACS verzoeken alle persoonsgegevens die GOPACS van u heeft, over te dragen aan uzelf of aan een organisatie van uw keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan uw verzoek. Ook dit verzoek wordt doorgezet aan en afgehandeld door uw eigen netbeheerder.

GOPACS neemt in opdracht van de netbeheerders alle verzoeken in behandeling en zal deze binnen een maand via e-mail van antwoord voorzien.

Contactpersoon bij GOPACS
Heeft u vragen over privacy, gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens door GOPACS, of wilt u een klacht indienen, neem dan contact op met GOPACS waarop uw verzoek vervolgens bij uw eigen netbeheerder uitgezet zal worden. U kunt GOPACS hiervoor bereiken op privacy@gopacs.eu

Updates van de privacyverklaring

Om de privacyverklaring actueel te houden, zal GOPACS deze indien nodig aanpassen. Lees daarom regelmatig deze privacyverklaring van GOPACS.

 

Versie december 2020

Scroll naar top